A l’hora de recomanar el millor matalàs per a cada usuari és bàsic saber quin és el tipus de superfície on descansa (o intenta descansar) i com és el matalàs vell al que ha arribat l’hora de jubilar.

Un aspecte molt important és saber quin tipus (o quina tecnologia) té el matalàs vell per saber com s’adaptarà al nou o quin tipus de tecnologia recomanar. També és important saber els anys que té el matalàs a retirar, i quin tipus de base usa, si aquesta es troba en bones condicions, etc. Això és el que importa per a aconseguir encertar la prescripció de la nova superfície de descans.

Casos:

Matalàs de molls: Allò normal en el cas que el matalàs actual de l’usuari siga de molls és que la fermesa del mateix siga més aviat alta, encara que en trobem de tres tipus bàsics:

Matalàs de molls tradicional i qualitat baixa – Fermesa alta, durabilitat mitjana, a partir de relativament poc temps d’ús solen notar-se els molls i arriba un moment que els molls «s’adapten» al cos. De manera que el molls van perdent fermesa, no mantenen el cos en una posició idònia. En aquests casos, és recomanable un matalàs de fermesa mitjana-alta, amb capacitat d’adaptació. Si hi ha problemes d’esquena és convenient que dispose de zones diferenciades (sobretot amb suport a la zona lumbar).

Matalàs de molls tradicional i qualitat mitjana-alta – Fermesa mitjana-alta (depenent dels acabats), durabilitat Alta (pèrdua de gruix relativa dels materials que recobreixen els molls). Per a aquest cas, és convenient un matalàs de fermesa mitjana-alta i gran adaptabilitat, amb perfilats i suport lumbar.

Matalàs de molls ensacats – Fermesa mitjana, durabilitat mitjana alta. El problema dels molls ensacats és que treballen de manera independent, poden haver-se fet malbé els molls que més treballen (que més pes suporten) i no suportant bé el pes del cos. Per a aquests casos, és convenient optar per una fermesa intermèdia i adaptabilitat alta, amb un bon suport lumbar.

Matalàs de Látex: Els matalassos de làtex es solen dividir en dues categories bàsiques, els d’alta qualitat i fermesa (làtex natural i / o Talalay) i làtex sintètics (viscolatex i altres succedanis) de fermesa i durabilitat baixa.

Latex Alta qualitat: La durabilitat és alta i solen anar endurint-se i deformant lleugerament (segons el patró antropomètric de l’usuari). En aquests casos, és convenient un model de fermesa mitjana-alta amb adaptabilitat intermèdia i alta ventilació.

Viscolatex i altres: Solen ser nuclis de làtex de baixa densitat i molt poca fermesa, caracteritzats per la seva durabilitat més aviat baixa i per sostenir de manera deficient el cos en un termini relativament curt de temps. És convenient en aquest cas recomanar un sistema de descans més aviat suau (fermesa mitjana-baixa) però amb perfilat que permeta el suport a la zona lumbar.

En un proper post parlarem de la prescripció en cas de matalassos d’espuma o Viscoelàstics.

A la hora de recomendar el mejor colchón para cada usuario es básico saber en que tipo de superficie descansa (o intenta descansar) ahora, como es el viejo colchón al que ha llegado la hora de jubilar.

Un aspecto muy importante es saber que tipo (o que tecnología) tiene el colchón viejo para saber como se adaptará al nuevo o que tipo de tecnología recomendar. También es importante saber los años que tiene el viejo colchón, que tipo de base usa, si esta en buenas condiciones la base, etc. Con todo esto es importante para conseguir acertar en la prescripción de la nueva superficie de descanso.

Casos:

Colchón muelles: Lo normal en caso de que el colchón actual del usuario sea de muelles es que la firmeza del mismo fuera mas bien alta, aunque hay tres tipos básicos

Colchón de muelles tradicional y gama baja – Firmeza alta, durabilidad media, a partir de relativamente poco tiempo de uso suelen notarse los muelles y llega un momento que los muelles se “amoldan” al cuerpo. Conforme van perdiendo firmeza los muelles no mantienen al cuerpo en una posición idónea. En estos casos es recomendable un colchón de firmeza medio-alta, con capacidad de adaptación. Si hay problemas de espalda es conveniente que tenga zonas diferenciadas (sobre todo apoyo en la zona lumbar).

Colchón de muelles tradicional y gama media-alta – Firmeza media-alta (dependiendo de los acabados), durabilidad Alta (perdida de espesor relativa de los materiales que recubren a los muelles). Para este caso es conveniente un colchón de firmeza media-alta y gran adaptabilidad, con perfilados y apoyo lumbar.

Colchón de muelles ensacados – Firmeza media, durabilidad media alta. El problema de los muelles ensacados es que trabajan de manera independiente, pudiéndose haber ido (estropeado) los muelles que mas trabajan (que mas peso soportan) no soportando bien el peso del cuerpo. Para estos casos es conveniente optar por una firmeza intermedia y adaptabilidad alta, con un buen apoyo lumbar.

Colchón de Latex: Los colchones de latex suelen dividirse en dos categorías básicas, los de alta calidad y firmeza (latex natural y/o Talalay) y latex sintéticos (viscolatex y otros sucedáneos) de firmeza y durabilidad baja.

Latex Alta gama: La durabilidad es alta y suelen ir endureciéndose y deformándose ligeramente (según el patrón antropométrico del usuario). En estos casos es conveniente un modelo de firmeza media-alta con adaptabilidad intermedia y alta aireación.

Viscolatex y otros: Suelen ser núcleos de latex de baja densidad y muy poca firmeza, caracterizados por su durabilidad mas bien baja y por sostener de manera deficiente el cuerpo en un plazo relativamente corto de tiempo. Es conveniente en este caso recomendar un sistema de descanso mas bien suave (firmeza media-baja) pero con perfilado que permita el apoyo en la zona lumbar.

En un próximo post hablaremos de la prescripción en caso de colchones de espuma o Viscoelásticos.

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies