Un dels aspectes tècnics menys coneguts en els matalassos és la forma en la qual aquests interactuen amb el cos, i això és clau a l’hora de triar entre les diferents tecnologies per comprar el matalàs que més s’adapte a les nostres necessitats. En VISCOFORM vam decidir estudiar aquesta variable i vore com la duresa i el disseny interior influeixen en la higiene postural i, per tant, en la qualitat del son, del descans i de la qualitat de vida.

La variable fermesa, que tractàvem en el post anterior, és molt important però per si sola no aconsegueix solucionar tots els problemes que es poden presentar en la interacció matalàs-cos. En la següent figura veiem com canvien els vectors de pressió entre un matalàs ferm i un matalàs de fermesa intermèdia, però tots dos de perfil recte:

A major fermesa menys superfície de contacte i major pressió en els punts de suport de la columna sobre el matalàs, produint-se un desequilibri important i tensions importants, la zona lumbar es queda totalment sense suport.La fermesa intermèdia aconsegueix que hi haja una major adaptació de tota la columna però, de tota manera, el perfil recte fa que la interactuació amb la columna que és corbada no siga correcta tenint més pressió en les zones que sobresurten més (dorsal i sacre).

Com es pot observar en els dos diagrames, la interacció de la columna amb una superfície recta no és correcta per tal de mantenir una higiene postural òptima, les pressions es produeixen sobre superfícies més menudes o bé d’una forma irregular (més en les zones que més es recolzen) a més, de tenir un component totalment perpendicular a la superfície del matalàs.

Lògicament, una superfície corbada s’adaptaria molt millor a la forma de la columna, semblant a la superfície ergonòmica d’algunes cadires que interactuen amb la forma del cos en la zona dels glutis a l’hora d’estar asseguts:

Un matalàs ergonòmic fins al punt de tenir forma exterior seria impracticable, és per això que en VISCOFORM vam decidir realitzar un perfil que s’adaptara al màxim a la corba natural de l’esquena combinant materials de diferents dureses. Així, desenvolupem Evolution amb una capa de material viscoelàstic que té la característica que és molt adaptable, no exercint quasi pressió i una altra capa que és la que té el perfil i sosté la columna, mantenint la forma natural d’aquesta.

La interacció entre la superfície corbada interna del nostre disseny Evolution amb la forma de la columna és idònia, les pressions es redueixen en les zones dorsal i del sacre i augmenten a la zona lumbar perquè aquesta zona tinga el suport necessari perquè no es carreguen aquestes vèrtebres mentre es dorm.

La component de la pressió és perpendicular a les corbes de la columna, en compte de ser perpendicular a la superfície del matalàs com és el cas dels sistemes de perfil recte. Açò és molt important a l’hora de mantenir una distància interdiscal correcta entre les vèrtebres.

Aquest estudi està basat en un matalàs de molls ferm (fermesa 3), un matalàs de perfil recte de viscoelàstica (fermesa 6) i un matalàs Evolution (fermesa mitjana 6) per a un subjecte de 65 kg. i 165 d’alçada. Són conclusions extrapolades de les mesures pròpies amb sistemes de pressió Tactilus dins de l’estudi finançat per l’Impiva dels seus programes de subvenció de la I+D del 2008.

Uno de los aspectos técnicos menos conocidos en los colchones es la forma en la que estos interactúan con el cuerpo, y esto es clave a la hora de elegir entre las diferentes tecnologías para comprar el colchón que más se adaptara a nuestras necesidades. En Viscoform decidimos estudiar esta variable y ver como la dureza y el diseño interior influyen en la higiene postural y por tanto en la calidad del sueño, del descanso y por ende de la calidad de vida.

La variable firmeza, que tratábamos en el post anterior, es muy importante pero por si sola no consigue solucionar todos los problemas que se pueden presentar en la interacción colchón-cuerpo. En la siguiente figura vemos como cambia los vectores de presión entre un colchón firme y un colchón de firmeza intermedia pero ambos de perfil recto:

A mayor firmeza menos superficie de contacto y mayor presión en los puntos de apoyo de la columna sobre el colchón, produciendose un desequilibrio importante y tensiones importantes, la zona lumbar se queda totalmente sin apoyo.La firmeza intermedia consigue que haya una mayor adaptación de toda la columna pero aun así el perfil recto hace que la interactuación con la columna que es curvada no sea correcta teniendo más presión en las zonas que sobresalen mas (dorsal y sacro).

Como se puede observar en ambos diagramas, la interaccion de la columna con una superficie recta no es correcta de cara a mantener una higiene postural optima, las presiones se producen sobre superficies mas pequeñas o bien de una forma irregular (mas en las zonas que mas apoyan) además de tener una componente totalmente perpendicular a la superficie del colchón.

Lógicamente una superficie curvada se adaptaría mucho mejor a la forma de la columna, parecido a como la superficie ergonómica de ciertas sillas interactúan con la forma del cuerpo en la zona de los glúteos a la hora de estar sentados:

Un colchón ergonómico hasta el punto de tener forma exterior sería impracticable, por lo que en Viscoform decidimos realizar un perfil que se adaptara lo más posible a la curva natural de la espalda combinando materiales de diferentes durezas. Así desarrollamos Evolution con una capa de material viscoelástico que tiene la característica que es muy adaptable, no ejerciendo apenas presión y otra capa que es la que tiene el perfil y sostiene la columna, manteniendo la forma natural de la misma.

La interacción entre la superficie curvada interna de nuestro diseño Evolution con la forma de la columna es idónea, las presiones se reducen en las zonas dorsal y del sacro y aumentan en la zona lumbar para que dicha zona tenga el apoyo necesario para que no se carguen estas vértebras durante el sueño.

La componente de la presión es perpendicular a las curvas de la columna, en vez de ser perpendicular a la superficie del colchón como es el caso de los sistemas de perfil recto.Esto es muy importante a la hora de mantener una distancia interdiscal correcta entre las vertebras.

Este estudio esta basado en un colchón de muelles firme (firmeza 3) un colchón de perfil recto de viscoelastica (firmeza 6) y un colchón evolution (firmeza media 6) para un sujeto de 65 kg. y 165 de altura. Son conclusiones extrapoladas de las mediciones propias con sistemas de presión Tactilus dentro del estudio financiado por el Impiva de sus programas de subvención de la I+D del 2008.

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies