Un dels pocs estudis seriosos sobre la superfície on més temps de la nostra vida passem (el matalàs) és el realitzat fa ja més de 7 anys per Kovacs.

Fins fa poc, els professionals de la medicina recomanaven els matalassos durs per a les malalties d’esquena. No obstant això, recents estudis revelen que, al contrari del que es pensava, els matalassos intermedis són millors per a les persones amb molèsties lumbars.

Segons Francisco Kovacs, director del departament científic de la Fundació Kovacs, hi ha evidències que un matalàs de fermesa mitjana és bo per l’esquena. Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van avaluar a més de 300 persones que portaven patint lumbàlgia no específica durant almenys tres mesos. Al començament de l’estudi, es va canviar el seu matalàs per un dur o bé un una mica més tou. Tot i que, tres mesos després, pacients d’ambdós grups havien millorat, els avenços eren més grans entre aquests últims: el 83% tenia menys dolor mentre estava estirat al llit (enfront del 78% dels del matalàs ferm) i el 86 % sentia menys molèsties en llevar-se (en comparació amb un 80%). Així mateix, en el 82% havien disminuït els seus problemes per a exercir tasques quotidianes (enfront del 68%).

Això podria ser “perquè un matalàs molt dur no s’adapta al cos que s’estén sobre ell, mentre que un de fermesa intermèdia s’adapta al corbament de la columna i, per tant, el cos es recolza millor, segons el doctor Kovacs.»

distribució de pressions d’un matalàs de molls

A la figura lateral es pot veure que el cos no toca al matalàs a la part lumbar quedant està en l’aire no adaptant el matalàs a les corbes de l’esquena.

No obstant això, estudiant detingudament les dades que s’aporten en el paràgraf anterior sembla que allò realment important més que la duresa o no del matalàs, és que aquest siga nou, ja que si pacients d’ambdós grups havien millorat i les diferències eren petites (83% enfront de 78% del matalàs ferm).

De tota manera sembla lògic pensar que un matalàs que es troba estudiat perquè s’adapte millor a l’esquena ha de ser millor que un excessivament ferm que empenyeria a la part superior de l’esquena i a la zona del sacre deixant en l’aire la zona lumbar.

Analitzem algun dels matalassos que hi ha al mercat i que diuen reduir el dolor d’esquena. Començarem amb matalassos de viscoelàstica amb una capa recta d’entre 9 i 12 cm de gruix col·locada sobre d’una capa de material escumat normalment més ferma que el material viscoelàstic, el problema principal d’aquest matalàs és que l’excessiva quantitat de material viscoelàstic a la zona lumbar produeix l’efecte contrari al que es vol deixant la zona sense suport, a més de la dificultat per moure’s al llit ja que produeix un efecte motlle.

Altres matalassos que es venen com suposadament ortopèdics (tipus eliocel) són simples matalassos d’espumació, l’única virtut és no ser excessivament durs encara que la durabilitat dels mateixos pot ser excessivament baixa en ser matalassos fabricats freqüentment amb escumes de baixa densitat, amb la qual cosa en breu termini et trobes dormint en un matalàs excessivament tou i que no recupera la forma. En cas de decantar-se per un matalàs d’aquest tipus s’ha d’anar en compte de conéixer perfectament la procedència ja que com que van enrotllats molts provenen de països amb baixos controls de qualitat i que fan servir productes químics que no són aconsellables per passar entre set i vuit hores al dia que anem a passar al llit.

En conclusió, és cert que és molt important triar un bon sistema de descans per reduir la incidència dels dolors d’esquena, encara que com hem vist el factor principal és que el matalàs sigui nou, la qual cosa ens porta a la conclusió que és molt important la durabilitat del matalàs i que aquest específicament estudiat per a la cura de l’esquena amb algun tipus de suport lumbar.

Viscoform Evolution mantiene una correcta higiene postural con la firmeza justa en cada punto

Uno de los pocos estudios serios sobre la superficie donde mas tiempo de nuestra vida pasamos (el colchón) es el realizado hace ya mas de 7 años por Kovacs.
Hasta hace poco, los profesionales de la medicina recomendaban los colchones duros para las dolencias de espalda. Sin embargo, recientes estudios desvelan que, al contrario de lo que se pensaba, los colchones intermedios son mejores para las personas con molestias lumbares.
Según Francisco Kovacs, director del departamento científico de la Fundación Kovacs, hay evidencias de que un colchón de firmeza media es bueno para la espalda. Para llegar a esta conclusión, los investigadores evaluaron a más de 300 personas que llevaban sufriendo lumbalgia no específica durante al menos tres meses. Al comienzo del estudio, se cambió su colchón por uno duro o bien uno un poco más blando. A pesar de que, tres meses después, pacientes de ambos grupos habían mejorado, los avances eran mayores entre estos últimos: el 83% tenía menos dolor mientras estaba tumbado en la cama (frente al 78% de los del colchón firme) y el 86% sentía menos molestias al levantarse (en comparación con un 80%). Asimismo, en el 82% habían disminuido sus problemas para desempeñar tareas cotidianas (frente al 68%).
Esto podría deberse a que un colchón muy duro no se amolda al cuerpo que se extiende sobre él, mientras que uno de firmeza intermedia se adapta a la curvatura de la columna y, por tanto, el cuerpo se apoya mejor, según el doctor Kovacs.»

distribución de presiones de un colchon de muelles

distribución de presiones de un colchon de muelles

En la figura lateral se puede ver que el cuerpo no toca al colchón en la parte lumbar quedando esta en el aire no adaptandose el colchón a la curvatura de la espalda.

Sin embargo estudiando detenidamente los datos que se aportan en el párrafo anterior parece ser que lo realmente importante más que la dureza o no del colchón es que este sea nuevo, ya que si pacientes de ambos grupos habían mejorado y las diferencias eran pequeñas (83% frente a 78% del colchón firme).

De todas maneras parece lógico pensar que un colchón que se halla estudiado para que se adapte mejor a la espalda debe ser mejor que uno excesivamente firme que empujaría a la parte superior de la espalda y a la zona del sacro dejando en el aire la zona lumbar.
Analicemos alguno de los colchones que existen en el mercado y que dicen reducir el dolor de espalda. Comenzaremos con colchones de viscoelastica con una capa recta de entre 9 y 12 cm de grosor colocada encima de una capa de material espumado normalmente mas firme que el material viscoelástico, el problema principal de este colchón es que la excesiva cantidad de material viscoelástico en la zona lumbar produce el efecto contrario al que se desea dejando dicha zona sin apoyo, además de la dificultad para moverse en la cama ya que produce un efecto molde.
Otros colchones que se venden como supuestamente ortopédicos (tipo eliocel) son simples colchones de espumación cuya única virtud es no ser excesivamente duros aunque la durabilidad de los mismos puede excesivamente baja al ser colchones fabricados frecuentemente con espumaciones de baja densidad, con lo cual en breve plazo estas durmiendo en un colchón excesivamente blando y que no recupera la forma. En caso de decantarse por un colchón de este tipo tener cuidado de conocer perfectamente la procedencia del mismo ya que al ir enrollados muchos provienen de países con bajos controles de calidad y que usan productos químicos que no deben ser aconsejables para pasar entre siete y ocho horas al día que pasamos en la cama.
En conclusión, es cierto que es muy importante elegir un buen sistema de descanso para reducir la incidencia de los dolores de espalda, aunque como hemos visto el factor principal es que el colchón sea nuevo, lo cual nos lleva a la conclusión de que es muy importante la durabilidad del colchón y que este específicamente estudiado para el cuidado de la espalda con algún tipo de apoyo lumbar.

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies