Empar Fayos

Directora general de Viscoform

http://www.fundesem.es/fa/revista/marzo2010/

Quina ha estat la seva relació amb el Programa d’Acompanyament de Menudes i Mitjanes Empreses (PAPE)?

Des de fa 3 anys estic emprenent un projecte (VISCOFORM) que ha passat a convertir-se en part de la meva vida, com tots els projectes de tots els emprenedors que conec. Aquest projecte naix d’una necessitat o problema sense resoldre: Els meus dolors d’esquena! I des d’aquest moment, gràcies a Fundesem, amb el seu programa PAPE, entre altres entitats i persones, VISCOFORM és ara per ara, un projecte consolidat i amb molt bones perspectives.

Quin és el seu balanç després del seu pas pel PAPE?

Per VISCOFORM ha suposat un punt d’inflexió i redireccionament gràcies a la visió qualificada dels tutors amb els que hem tingut la sort de comptar en el nostre pas pel PAPE. Els tutors tenen una àmplia experiència real, no només teòrica, pràctica i molt propera al mercat. És molt important comptar amb l’opinió d’experts que veuen el teu projecte des de fora i amb una certa distància, posant de relleu els punts febles que moltes vegades quan estàs dins, amb el nostre ego, són difícils de veure i assumir.Quan estàs emprenent un projecte, són tan importants de detectar com les fortaleses. Per mi ha estat una oportunitat increïble conèixer excel·lents professionals i empresaris. D’altra manera hauria estat molt difícil, per la qual cosa sempre estaré agraïda.

Quines eines li va proporcionar el PAPE?

La principal eina ha estat aquesta visió qualificada dels tutors que integren el programa i amb els que hem tingut la sort de treballar en el desenvolupament del nostre Business Pla. El principal obstacle que una persona emprenedora pot trobar és la por, ja que aquest paralitza. La por sol produir-se pel desconeixement o la manca d’informació, aspecte que ens han ajudat a canalitzar els nostres tutors, capaços de lliurar-nos d’aquesta inseguretat a través dels seus coneixements que només ells amb la seva experiència i altruisme ens han proporcionat de manera desinteressada.

Com s’ha vist afectat el sector en què es desenvolupa per la crisi?

La crisi ha afectat al nostre sector des de dues vessants molt importants. La primera és la manca de confiança dels consumidors, que es tradueix en:

• Caiguda de les vendes i menor confiança dels consumidors.

• La tendència a la conscienciació de l’ús de productes de descans de qualitat ha disminuït i els nostres productes, justament, estan orientats en aquest sentit.

• Els punts de venda potencials, les botigues especialitzades de descans, no estan disposades a introduir cap tipus de novetat que supose fer la més mínima inversió.Només intenten vendre el que hi ha en estoc.

• Caiguda generalitzada dels preus, inclosos els de productes líders del mercat, que han intentat compensar la caiguda en les vendes amb aquesta estratègia.

L’altra vessant és positiva i és que els líders del sector han baixat els preus dels productes, encara que puga semblar que és negatiu per a nosaltres, en realitat és una oportunitat per posicionar-nos en els segments mitjà-alts del mercat més fàcilment, ja que aquestes marques han abandonat aquest segment a favor de la gamma baixa i la venda massiva. Un altre punt positiu és que la major part de la nostra competència ha deixat d’invertir en investigació i sobretot en innovació, error important, ja que els consumidors de l’actualitat són més «smart» (intel ligents) i no es guien tant per la marca, sinó per les característiques reals del producte. Aquí rau l’oportunitat per als que es vulguen diferenciar introduint un grau important d’investigació i innovació en els productes.

En VISCOFORM hem aprofitat aquesta circumstància per posicionar-nos com l’empresa que més inverteix en recerca i innovació per al descans. Comptem amb una patent i comptem amb una segona. Innovem i investiguem, pensant en la salut i alt rendiment dels nostres usuaris.

Quins són la clau per mantenir-se dins del mercat i fins i tot créixer en un entorn tan dinàmic com el d’avui?

Investigació i sobretot Innovació, en majúscules, no com en I + D + i que és en minúscules. En aquests moments és molt més important innovar en tots els sentits, no només en el producte, sinó en tots els aspectes que concerneixen a l’empresa.Una oportunitat és la que ens ofereixen els Social Media per poder innovar en la forma en que arribem als nostres clients, en un moment en què és tan immediata i propera la comunicació amb aquells que puguen ser-ho en un futur. És bàsic aprofitar el feedback que tan ràpidament podem tenir d’ells per adaptar nostres productes o serveis a les seves necessitats reals. VISCOFORM ha implementat la seva presència en les xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, etc). Donem a conèixer qui som, una empresa propera que manté una conversa fluida amb els usuaris d’aquestes xarxes, no tant per intentar vendre més, sinó perquè la nostra marca siga coneguda i «reconeguda» pels seus valors. Això no és cap estratègia, és el nostre símbol d’identitat, ja que el nostre fi és estar tan propers als nostres clients com per a poder personalitzar el seu descans.

Què li aconsellaria a aquelles persones que desitgen emprendre un nou projecte?

Si tenen una idea que no tinguen por, com deia anteriorment, i per això el millor és tenir coneixements. Ara hi ha moltes eines per desfer les boires del desconegut i la millor d’elles és la realització del Business Plan. Aquest ens ajuda a projectar, del grec «veure endavant», i sobretot a visualitzar la meta que volem aconseguir amb la nostra idea, què aportem realment amb ella i qui la valorarà. És la forma de veure quin serà el nostre model de negoci. En aquest moment una idea que aporte molt de valor és una bona idea. Ja se li donarà forma a la manera de monetitzar el model de negoci en si mateix. Això implica que s’ha de ser ambiciós perquè l’aportació de la idea siga màxima a tots els nivells. Si desitja conèixer més sobre VISCOFORM i els seus productes:

https://www.viscoform.es/

Empar Fayos

Directora General de Viscoform

http://www.fundesem.es/fa/revista/marzo2010/

¿Cuál ha sido su relación con el Programa de Acompañamiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PAPE)?

Desde hace 3 años estoy emprendiendo un proyecto (VISCOFORM) que ha pasado a convertirse en parte de mi vida, como todos los proyectos de todos los emprendedores que conozco. Este proyecto nace de una necesidad o problema sin resolver: ¡Mis dolores de espalda! Y desde este momento, gracias a Fundesem, con su programa PAPE, entre otras entidades y personas, Viscoform es hoy por hoy, un proyecto consolidado y con muy buenas perspectivas.

¿Cuál es su balance después de su paso por el PAPE?

Para Viscoform ha supuesto un punto de inflexión y redireccionamiento gracias a la visión cualificada de los tutores con los que hemos tenido la suerte de contar en nuestro paso por el PAPE. Los tutores tienen una amplia experiencia real, no sólo teórica, práctica y muy cercana al mercado. Es muy importante contar con la opinión de expertos que ven tu proyecto desde fuera y con una cierta distancia, poniendo de relieve los puntos débiles que muchas veces cuando estás dentro, con nuestro ego, son difíciles de ver y asumir. Cuando estás emprendiendo un proyecto, son tan importantes de detectar como las fortalezas. Para mí ha sido una oportunidad increíble conocer a excelentes profesionales y empresarios. De otra manera habría sido muy difícil, por lo que siempre estaré agradecida.

¿Qué herramientas le proporcionó el PAPE?

La principal herramienta ha sido esa visión cualificada de los tutores que integran el programa y con los que hemos tenido la suerte de trabajar en el desarrollo de nuestro Business Plan. El principal obstáculo que una persona emprendedora puede encontrarse es el miedo, ya que éste paraliza. El miedo suele producirse por el desconocimiento o la falta de información, aspecto que nos han ayudado a canalizar nuestros tutores, capaces de librarnos de esa inseguridad a través de sus conocimientos que sólo ellos con su experiencia y altruismo nos han proporcionado de forma desinteresada.

¿Cómo se ha visto afectado el sector en el que se desenvuelve por la crisis?

La crisis ha afectado a nuestro sector desde dos vertientes muy importantes. La primera es la falta de confianza de los consumidores, que se traduce en:

• Caída de las ventas y menor confianza de los consumidores.

• La tendencia a la concienciación del uso de productos de descanso de calidad ha disminuido y nuestros productos, justamente, están orientados en este sentido.

• Los puntos de venta potenciales, las tiendas especializadas de descanso, no están dispuestas a introducir ningún tipo de novedad que suponga hacer la más mínima inversión. Sólo intentan vender lo que hay en stock.

• Caída generalizada de los precios, íncluidos los de productos líderes del mercado, que han intentado compensar la caída en las ventas con esta estrategia.

La otra vertiente es positiva es que los líderes del sector han bajado los precios de los productos, aunque pueda parecer que es negativo para nosotros, en realidad es una oportunidad para posicionarnos en los segmentos medio- altos del mercado más fácilmente, ya que estas marcas han abandonado dicho segmento a favor de la gama baja y la venta masiva. Otro punto positivo es que la mayor parte de nuestra competencia ha dejado de invertir en investigación y sobre todo en innovación, error importante, ya que los consumidores de la actualidad son más “smart” (inteligentes) y no se guían tanto por la marca, sino por las características reales del producto. Ahí radica la oportunidad para los que quieran diferenciarse introduciendo un grado importante de investigación e innovación en los productos.

En Viscoform hemos aprovechado esta circunstancia para posicionarnos como la empresa que más invierte en investigación e innovación para el descanso. Contamos con una patente y contamos con una segunda. Innovamos e investigamos, pensando en la salud y alto rendimiento de nuestros usuarios.

¿Cuáles son la claves para mantenerse dentro del mercado e incluso crecer en un entorno tan dinámico como el de hoy?

Investigación y sobre todo Innovación, en mayúsculas, no como en I+D+i que es en minúsculas. En estos momentos es mucho más importante innovar en todos los sentidos, no sólo en el producto, sino en todos los aspectos que conciernen a la empresa. Una oportunidad es la que nos ofrecen los Social Media para poder innovar en la forma en la que llegamos a nuestros clientes; en un momento en el que es tan inmediata y cercana la comunicación con aquellos que pudieran serlo en un futuro. Es básico aprovechar el feedback que tan rápidamente podemos tener de ellos para adaptar nues tros productos o servicios a sus necesidades reales. Viscoform ha implementado su presencia en las redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) Damos a conocer quiénes somos, una empresa cercana que mantiene una conversación fluida con los usuarios de dichas redes, no tanto para intentar venderles más, sino para que nuestra marca sea conocida y “reconocida” por sus valores. Esto no es ninguna estrategia, es nuestro símbolo de identidad, ya que nuestro fin es estar tan cercanos a nuestros clientes como para poder personalizar su descanso.

¿Qué le aconsejaría a aquellas personas que deseen emprender un nuevo proyecto?

Si tienen una idea que no tengan miedo, como decía anteriormente, y para ello lo mejor es tener conocimientos. Ahora hay muchas herramientas para deshacer las nieblas de lo desconocido y la mejor de ellas es la realización del Business Plan. Éste nos ayuda a proyectar, del griego “ver adelante”, y sobre todo a visualizar la meta que queremos conseguir con nuestra idea, qué aportamos realmente con ella y quién la valorará. Es la forma de ver cuál será nuestro modelo de negocio. En este momento una idea que aporte mucho valor es una buena idea. Ya se le dará forma a la manera de monetizar el modelo de negocio en sí mismo. Esto implica que hay que ser ambicioso para que la aportación de la idea sea máxima a todos los niveles. Si desea conocer más sobre Viscoform y en sus productos,

https://www.viscoform.es/

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies