Aquest és l’article que l’IBV va escriure sobre la investigació que hem dut a terme allí i que han publicat a la revista del Col.legi de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana:

Revista Fisioteràpia reportatge IBV (VISCOFORM)

Enllaç a la Revista completa: (Compte que són 27 mb!): Revista

HIGIENE POSTURAL I DESCANS – IMPORTÀNCIA DE LA PERSONALITZACIÓ

Estudi dels factors que cal tenir en compte per al descans (confort mecànic, tèrmic i postural) i la importància de la personalització segons característiques antropomètriques de l’usuari.

Cada ésser humà és diferent i té unes necessitats diferents a causa de la seva constitució física, edat, etc. (Esportista d’elit, gent gran, adolescents, etc.). En aquest sentit, la personalització del matalàs ha de ser el camí a seguir per obtenir un bon descans, un objectiu difícil d’assolir però en el qual s’estan fent els primers passos per augmentar el confort i el nivell de satisfacció de l’usuari.

A l’hora d’establir la personalització intervenen multitud de factors, entre altres, els perfils antropomètrics i morfomètrics de l’usuari. En aquesta personalització també s’han de tenir en compte els aspectes físics que intervenen en la interacció entre el cos i la superfície de descans, com són la importància del suport de la columna vertebral, la distribució del pes sobre el matalàs, la mobilitat, l’estabilitat sobre el llit o el confort.

Material i mètodes.

El confort és un indicador que ens permet caracteritzar el sistema de descans.Aquest confort es pot relacionar amb la interacció física i es divideix en tres parts en funció de la naturalesa d’aquesta interacció:

El confort mecànic que depèn de la distribució de pressions (forma en què es reparteix el pes del cos sobre el matalàs).

El confort tèrmic que depén de l’estat d’equilibri tèrmic, els processos bioquímics del cos s’han de produir en un estret interval de temperatures, que es mantenen equilibrant la calor generada pel metabolisme i l’evacuat a l’ambient. En aquesta regulació intervé la radiació, la convecció i l’evaporació de suor.

El confort postural és la part del confort relacionada amb la configuració del cos de l’usuari. La forma en què s’aconsegueix l’equilibri mecànic entre el pes del cos i la deformació del matalàs implica determinades configuracions dels segments corporals i de la columna vertebral. Al seu torn, aquestes configuracions afecten l’estat de tensió o relaxació de músculs i tendons que, finalment, afecta el confort de l’usuari.

Per avaluar aquest confort s’han realitzat assaigs sobre diferents models de matalassos en què s’ha avaluat la distribució de pressions i l’adaptabilitat a la forma del cos a través de la postura del raquis.

Assaig de pressions.

S’han obtingut els mapes de pressions de tot el cos, calculant els paràmetres necessaris (estimadors robusts de la pressió mitjana, pressió màxima, etc.) Que permeten determinar les zones en què poden aparèixer disconfort o molèsties per a l’usuari.

Assaig de postura del raquis

Per caracteritzar la forma de la columna s’han considerat les posicions de les zones de la pell que es troben sobre les apòfisis espinoses de la zona dorsal superior (C7), la separació entre la zona dorsal i la zona lumbar (T12), i la apòfisi que indica el final de la zona lumbar (L5). Per això, s’ha utilitzat un raquímetro inclinomètric.

Instrumentación de los sujetos en el IBV para medir el angulo de inclinación

Figura 2: Instrumentació dels subjectes.

En adoptar la postura de cúbit supí sobre el matalàs tendeix a produir-se una disminució de la lordosi cervical i lumbar i un aplanament de la zona dorsal (Figura 3)

Representación de la forma de la columna en decubito supino y de pie

Vista lateral de la columna en posició dreta.

Vista lateral de la columna en posició de cúbit supí.

Figura 3: Model gràfic de l’aplanament de la columna vertebral en adoptar la postura de cúbit supí.

Obtingudes les dades de la postura de cúbit supí, s’han comparat amb els valors de referència, observant com varien i contrastant amb els criteris marcats per l’IBV, que indiquen a partir de quin nivell aquestes desviacions no són recomanables i poden causar disconfort en el usuari.

Resultats

L’índex de massa corporal (IMC) afecta en l’adaptació de la forma del matalàs sobre l’usuari. Entre els models de matalassos comparats, el matalàs assajat amb nucli viscoelàstic afavoria més la postura en usuaris amb un IMC major.

Conclusions

La personalització permetrà adaptar el sistema de descans a diferents perfils morfomètrics i antropomètrics de la població optimitzant el descans i el confort de l’usuari.

Per a això, s’optimitzarà el comportament dels materials (estructura del matalàs) utilitzats en les zones d’interacció amb l’usuari, amb l’objectiu d’augmentar el confort i la satisfacció global proporcionada pel producte.

Un bon sistema de descans és un conjunt de tecnologia, investigació, desenvolupament, materials de qualitat i la plena garantia de la marca que l’ha fabricat pel que fa a les seves prestacions de confort, fermesa i durabilitat.VISCOFORM amb l’IBV està desenvolupant una línia de treball basada en l’ergonomia del sistema de descans que permeta optimitzar el descans de l’usuari.

VISCOFORM, centra la seva activitat en la fabricació de matalassos d’alta qualitat i personalitzats mitjançant un sistema innovador que millora el descans.

Este es el articulo que el IBV escribió sobre la investigación que hemos llevado a cabo allí y que han publicado en la revista del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana:

Revista Fisioterapia reportaje IBV (Viscoform)

Enlace a la Revista completa: (Ojo que son 27 mb!): Revista

HIGIENE POSTURAL Y DESCANSO – IMPORTANCIA DE LA PERSONALIZACIÓN

Estudio de los factores a tener en cuenta para el descanso (confort mecánico, térmico y postural) y la importancia de la personalización según características antropométricas del usuario.

Cada ser humano es diferente y tiene unas necesidades distintas debido a su constitución física, edad, etc. (deportista de élite, personas mayores, adolescentes, etc.). En este sentido, la personalización del colchón debe ser el camino a seguir para obtener un buen descanso, un objetivo difícil de alcanzar pero en el que se están dando los primeros pasos para aumentar el confort y el nivel de satisfacción del usuario.

A la hora de establecer la personalización intervienen multitud de factores, entre otros, los perfiles antropométricos y morfométricos del usuario. En esta personalización también deben tenerse en cuenta los aspectos físicos que intervienen en la interacción entre el cuerpo y la superficie de descanso, como son la importancia del soporte de la columna vertebral, la distribución del peso sobre el colchón, la movilidad, la estabilidad sobre la cama o el confort.

Material y métodos.

El confort es un indicador que nos permite caracterizar el sistema de descanso. Este confort se puede se puede relacionar con la interacción física y se divide en tres partes en función de la naturaleza de esa interacción:

El confort mecánico que depende de la distribución de presiones (forma en que se reparte el peso del cuerpo sobre el colchón).

El confort térmico que depende del estado de equilibrio térmico; los procesos bioquímicos del cuerpo se tienen que producir en un estrecho intervalo de temperaturas, que se mantienen equilibrando el calor generado por el metabolismo y el evacuado al ambiente. En esta regulación interviene la radiación, la convección y la evaporación de sudor.

El confort postural es la parte del confort relacionada con la configuración del cuerpo del usuario. La forma en que se logra el equilibrio mecánico entre el peso del cuerpo y la deformación del colchón implica determinadas configuraciones de los segmentos corporales y de la columna vertebral. A su vez, estas configuraciones afectan al estado de tensión o relajación de músculos y tendones lo que, finalmente, afecta al confort del usuario.

Para evaluar este confort se han realizado ensayos sobre diferentes modelos de colchones en los que se ha evaluado la distribución de presiones y la adaptabilidad a la forma del cuerpo a través de la postura del raquis.

Ensayo de presiones

Se han obtenido los mapas de presiones de todo el cuerpo, calculando los parámetros necesarios (estimadores robustos de la presión media, presión máxima, etc.) que permiten determinar las zonas en las que pueden aparecer disconfort o molestias para el usuario.

Ensayo de postura del raquis

Para caracterizar la forma de la columna se han considerado las posiciones de las zonas de la piel que se encuentran sobre las apófisis espinosas de la zona dorsal superior (C7), la separación entre la zona dorsal y la zona lumbar (T12), y la apófisis que indica el final de la zona lumbar (L5). Para ello, se ha utilizado un raquímetro inclinométrico.

Instrumentación de los sujetos en el IBV para medir el angulo de   inclinaciónFigura 2: Instrumentación de los sujetos.

Al adoptar la postura decúbito supino sobre el colchón tiende a producirse una disminución de la lordosis cervical y lumbar y un aplanamiento de la zona dorsal (Figura 3)

Representación de la forma de la columna en decubito supino y de pie

Vista lateral de la columna en postura erguida

Vista lateral de la columna en postura de cúbito supino

Figura 3: Modelo gráfico del aplanamiento de la columna vertebral al adoptar la postura decúbito supino.

Obtenidos los datos de la postura de cúbito supino, se han comparado con los valores de referencia, observando cómo varían y contrastándolos con los criterios marcados por el IBV, que indican a partir de qué nivel estas desviaciones no son recomendables y pueden causar disconfort en el usuario.

Resultados

El índice de masa corporal (IMC) afecta en la adaptación de la forma del colchón sobre el usuario. Entre los modelos de colchones comparados, el colchón ensayado con núcleo viscoelástico favorecía más la postura en usuarios con un IMC mayor.

Conclusiones

La personalización permitirá adaptar el sistema de descanso a diferentes perfiles morfométricos y antropométricos de la población optimizando el descanso y el confort del usuario.

Para ello, se optimizará el comportamiento de los materiales (estructura del colchón) utilizados en las zonas de interacción con el usuario, con el objetivo de aumentar el confort y la satisfacción global proporcionada por el producto.

Un buen sistema de descanso es un compendio de tecnología, investigación, desarrollo, materiales de calidad y la plena garantía de la marca que lo ha fabricado en cuanto a sus prestaciones de confort, firmeza y durabilidad. Viscoform junto al IBV está desarrollando una línea de trabajo basada en la ergonomía del sistema de descanso que permita optimizar el descanso del usuario.

Viscoform, centra su actividad en la fabricación de colchones de alta calidad y personalizados mediante un sistema innovador que mejora el descanso.

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies